Salina Burn Year One (2011)

Salina Burn Year Three (2013)

Salina Burn Year Two (2012)

Salina Burn Year Four (2014)

Salina Burn Year Five (2015)

Salina Burn Year Six (2016)

Salina Burn Year Nine (2019)

Salina Burn Year Eight (2018)

Salina Burn Year Seven (2017)