Salina Burn Year Three (2013)

Salina Burn Year Six (2016)

Salina Burn Year Eight (2018)

Salina Burn Year Five (2015)

Salina Burn Year Two (2012)

Salina Burn Year Four (2014)

Salina Burn Year Seven (2017)

Salina Burn Year Nine (2019)

Salina Burn Year One (2011)

Salina Burn Year 10 (2021)